Mieli studentai, kolegos, bendražygiai. Baigėsi dar vienas etapas. Tai toli gražu nebuvo ramūs metai. Vos tik naujai komandai pradėjus veiklą, iškart patekome į aukštojo mokslo reformos aktualijų sūkurį, informacinio karo metu kovojome už savo poziciją ir įsitikinimus, netrukus po to įsitraukėme į Lietuvos studentų sąjungos krizės ir perversmo procesus. Dėkoju jums, kad su jūsų pagalba ir palaikymu buvome pirmi, girdimi, matomi ir turėjome svarbią rolę studentiško judėjimo ateičiai.

Visi kartu pradėję, kartu ir baigiame. Didžiuojuosi kiekvienu koordinatoriumi ir neįtikėtina jų pažanga per tokį trumpą laiką. Šiandien jie yra brandžios asmenybės, su tvirtu vertybiniu pagrindu ir begaliniu noru dalintis. Neabejoju, jog jie taps aktyviais alumnais, pagelbėjančiais organizacijai dar labai ilgą laiką.

Paruošėme jums lengvai skaitomą veiklos ataskaitą pagal sritis, kad galėtumėte dar kartą apžvelgti ir prisiminti kas įvyko šiais metais. Apžvelgdamas prezidiumo veiklą šios kadencijos laikotarpiu, džiaugiuosi, jog rinkiminės kalbos ir idėjos, kuriomis tuomet patikėjote neliko tik kalbomis. Kalbėdami apie organizacijos tęstinumą ir kokybę, tikrai daugybę dėmesio skyrėme organizacijos tvarkymui – nuo buhalterijos ir teisinės bazės iki įrankių narių rotacijos padariniams švelninti. Nevengėme drąsių pokyčių ir nepopuliarių sprendimų, išvystėme naują studentų atstovavimo kryptį ir ženkliai sustiprinome esamas. Parodėme, kad mūsų organizacija imli pokyčiams, kai tarp padalinių turime gerą ryšį. Šiandien KTU SA yra guvi, mąstanti ir pasiruošusi užimti strategiškai svarbius vaidmenis netrukus vyksiančiose permainose universitete, aukštajame moksle ir studentiškame judėjime. Laikykimės KarTU, nes mūsų daug ir mūsų stiprybė – vienybėje.


KTU SA Prezidentas
Lukas Kijauskas


KTU SA VIDUJE

 • Sutvarkyta, atnaujinta ir įregistruota KTU SA teisinė bazė.
 • Sukurta ir įgalinta KTU SA finansų sekimo bei atskaitomybės sistema.
 • Rasti ir išrinkti KTU studentų atstovai Taryboje.
 • Pradėta „parlamiteto“ iniciatyva ryšiams su Parlamento nariais palaikyti.
 • Koordinuotas „KTU SA Dėkoja“ renginys.
 • Vykdyti abipusiai ruošimosi ataskaitinei - rinkiminei konferencijai procesai.
 • Ugdyta strategijos rengimo kompetencija.
 • Išlaikytas daugiau nei 90% Rektorato bei Senato posėdžių lankomumas.

KTU SA IŠORĖJE

 • Lyderiauta LSS Taryboje sąjungos krizės ir perversmo laikotarpiu.
 • Publikuotais straipsniais, pareiškimais, diskusijose ir susitikimuose su ŠMM proaktyviai reikšta KTU SA pozicija konsolidacijos klausimu.
 • Dalyvauta NORDTEK, ESU, MOSTA, IDĖJA LIETUVAI, TAI KO NEPAGOOGLINSI konferencijose, kurių metu įgytos patirtys taikytos KTU SA veikloje.
 • Aktyviai įsitraukta LSS veiklos plano kūrimo procese.
 • Ruošta ir ginta KTU SA pozicija dėl Rektoriaus monografijos.
 • Atsiimti nacionaliniai „Metų studentų savivaldos“ ir „Metų studentų lyderio“ apdovanojimai iš LSS.

KOKYBIŠKAS IR PILNAVERTIS ATSTOVAVIMAS

 • Žiemos akademija.
 • International Students' Representatives projektas:
  • Perrašyti nuostatai.
  • Atrinkti žmonės pirmajai komandai.
  • Sukurtos veiklos gairės.
  • Dalyvauta susirinkimuose bei kurti pirmieji veiklos planai.
 • Dalyvavimas BOM ir Baltech.
 • Tyrimas dėl studentų dėstytojų bendravimo poreikio.
 • Veikla Alumni Asociacijos valdyboje.

STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 • Apskritųjų stalų mokymai:
  • Gimęs projektas dokumentų nagrinėjimo įgyvendinimui.
  • Papunkčiui išnagrinėti esminiai atstovavimui reikalingi universiteto dokumentai.
  • Vakaras su koordinatoriais, asmeniškos konsultacijos ir veiklos detalizavimas.
 • Darbo grupės dėl 3+2 modelio:
  • Nuomonė studijų tinklelio kūrimo klausimais.
  • Bendrinis įsitraukimas į modelio kūrimo procesą.
 • Darbo grupės dėl MA kokybės tyrimo.
 • LSS SKIPP darbo grupė:
  • Veikla su kitų savivaldų akademinių reikalų atstovais prie LSS projekto.
  • Pradėta kurti ilgalaikė pozicija dėl studijų kokybės.

KONSTRUKTYVUS BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU UNIVERSITETO ADMINISTRACIJA

  Formalu:
 • Akademiniai pusryčiai:
  • Pradėta iniciatyvą kiekvieną mėnesį susitikinėti su Studijų Biuru
  • Susitikimų metu nagrinėjami einamieji universiteto studijų procesų klausimai bei planai.
 • Tarptautinė studentų diena:
  • Didžiausias Lietuvoje universiteto administracijos keitimas.
  • Universiteto Alumni keitimas įmonėse.
 • Nuolatiniai susitikimai su valdymo grupe ir SRD


KOMITETO VEIKLINIMAS IR BENDRUOMENĖS KŪRIMAS

 • Tai ko nepagooglinsi:
  • Lietuvos akademų bendruomenės kūrimas. Visų savivaldų akademų susitikimas, kurio metu nagrinėtos skaudžiausios atstovavimo problemos.
  • Ryšio tarp komiteto kartų kūrimas. Susitikimas tarp esamų ir buvusių akademinių procesų komiteto narių.
 • Komiteto atributika.
 • Komiteto veiklos aprašas.

KRYPTINGA KTU SA VEIKLA

 • FSA KVK koordinatorių veiklos planų sudarymas.
 • KTU SA mėnesio veiklų atskaitomybės sistema.
 • Mokymai komiteto nariams apie veiklos planų sudarymą ir KTU SA dokumentus.
 • KTU SA rudens semestro studentų apklausų planas.
 • Inicijuota FSA nuostatų peržiūra ir korekcija.
 • KTU SA narys - tik akredituotas.
 • FSA veiklos vertinimo projektas.
 • Kokybės valdymo komiteto nuostatai

STUDENTŲ ATSTOVŲ VEIKLA

 • SPK studentų sąrašų atnaujinimas.
 • SPK studentų mokymai.
 • Inicijuoti vieši rinkimai į fakultetų Tarybos narius.
 • Bendravimas su kitomis savivaldomis SPK klausimais.
 • SPK studentų pusės metų veiklos apklausa ir analizė.
 • SPK gido atnaujinimas.
 • Inicijuotas aktyviausių SPK studentų skatinimas.
 • Studentų atstovų kontaktų duombazės naujinimas.
 • Koordinuota Talento Stipendijos C dalies papildomi balai SPK studentams.

KTU SA AKREDITAVIMAS

 • Pradžios mentorių akreditavo ir perlaikymo testai.
 • Akreditavimo komisijos darbo koordinavimas.
 • Nuolatos atnaujinama akreditavimo medžiaga.
 • Akreditavimo medžiaga anglų kalba.
 • Seniūnų rudens ir pavasario akreditavimo ir perlaikymo testai.
 • KTU SA rudens akreditavimai (2 eiliniai, 2 neeiliniai ir perlaikymas).
 • Akreditavimo statistika.
 • ISR akreditavimas anglų kalba.

KITA

 • KTU SA įsivertinimas pagal LSS savivaldų kriterijus.
 • Koreguoti KTU SA įstatai.
 • Veikla KTU ir LSS darbo grupėse ir projektuose studijų ir aukštojo mokslo klausimais.
 • KTU SA atstovavimas Baltic Orgnizational Meeting.
 • Individualūs susitikimai su KVK koordinatoriais.
 • Įvairūs susitikmai su universiteto administracija.
 • KVK pristatymas pirmakursiams.
 • Korekcijos KTU SO aprašui
 • Dalyvauta akademiniuose pusryčiuose su premjeru.
 • Vesti mokymai LSMU SPK ir Fakultetų Tarybų nariams studentams.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 • Įvykdytos 3 centralizuotos socialinės iniciatyvos - Šypsenos diena, Tarptautinė psichikos sveikatos diena, Pyragų diena.
 • Velykinio kiaušinio ridenimo įgyvendinimas Kauno mieste.
 • Ženkliukų sistema KTU SA.
 • Talento stipendijos (C dalies) išrašų koordinavimas.
 • Sudalyvauta 2 kitų organizacijų soc. iniciatyvose - "Mirštu, kaip noriu gyventi" bei LSMU projekte - Kuo noriu būti užaugęs?
 • Atnaujintas Gera Daryti Gera puslapio veikimo principas. (Sulaukta net iki 4,8tūkst daugiau peržiūrų., pasiekta 978 like.)
 • Demokratiški seniūnų rinkimai fakultetuose. (Visuose fakultetuose seniūnus rinko mentoriai ir soc. koordinatoriai).
 • Nuolatinis informacijos perdavimas seniūnams.
 • Kontaktų surinkimas ir priežiūra rudens/pavasario semestrų metu (seniūnai, magistrantai, užsieniečiai).
 • Visų vykstančių stipendijų viešinimas ir konsultacijos studentams.

PRADŽIOS MENTORYSTĖ

 • Paruoštas jungtinis lietuvių-užsieniečių mentorystės komunikacijos planas. (Gegužės 1d. - Spalio 1d.).
 • Sukurtos registracinės anketos lietuvių/užsieniečių mentoriams.
 • Centralizuota KTU SA ir ESN atranka.
 • Parašytas straipsnis KTU Studentams apie pradžios mentorystę.
 • Reguliari komunikacija su ESN, SRD, KUC (Vyko 3 susitikimai su ESN prezidente/akademinių procesų koordinatore, 2 su SRD, 2 su KUC).
 • „Mentorių mokymai'17“ kartu su ESN.
 • Nauja pirmakursių integracinė sistema rugsėjo mėnesiui „KTU AKADEMINĖ GRUPĖ'17“.

STUDENTŲ POREIKIUS ATITINKANTI SOCIALINĖ APLINKA

 • Poreikių tyrimas dėl universiteto infrastruktūros, pateikti siūlymai administracijai.
 • Įvykdytas studijų centrų tyrimas.
 • Įvykdytos keturios apklausos - mentorių, pirmakursių, seniūnų, soc. komiteto.
 • Keturi susitikimai su bendrabučių taryba - nusiųsti siūlymai bendrabučių nuostatų atnaujinimui, išspręsti dviejų bendrabučių incidentai įsitraukiant SRD.
 • Pradėta idėja - studentų darbų spausdinimas KTU leidykloje.
 • Kiekvieno fakulteto iškelta nauja idėja/tikslas. Jų priežiūra ir pagalba siekiant užsibrėžto tikslo.

SOCIALINĖ SANGLAUDA

 • Mokymai:
  • GRANDSOC'17;
  • Žiemos akademija'18;
  • Pirmakursių seniūnų mokymai'17;
  • Socialinių reikalų išvažiuojamieji mokymai;
  • „Nuo seniūno iki visuomenės lyderio“.
 • Parašyti komiteto nuostatai.
 • Centralizuotas seniūnų susitikimas/seminaras - Nuo seniūnų iki visuomenės lyderio.
 • Koordinuotas mantijų gavimas visiems baigiantiesiems studijas studentams.
 • Susitikimai su kitomis savivaldomis - LSMU, VDU, VGTU.
 • Kalėdinė akcija'17.

KITA

 • Keturi neformalūs susitikimai su komitetu.
 • Pravesti šeši mokymai KTU SA ir kitoms savivaldoms.
 • Vykdyti reguliarūs susitikimai su FSA komiteto koordinatoriais aptariant ir deliojant jų pusmečio tikslus.

PROJEKTAI

 • Pabaigtas KTU SA Projektų pradžiamokslis.
 • Suorganizuoti 5 projektų rašymo vakarai.
 • Parengta metinė finansinė KTU SO fondo ataskaita.
 • Dalyvauta dvejuose KTU SO fondo projektų vertinimo posėdžiuose.
 • Gautas finansavimas iš LSS 3060 Eur.
 • Gautas finansavimas iš KTU SO fondo 6920 Eur.

PROJEKTŲ TEIKIMAS PARAMOS FONDAMS

KTU SO fondas Gauta suma
„SLC gimtadienis‘17“ 130,00 €
„Seniūnų mokymai 2017“ 600,00 €
„Savanoriauk!“ 2240,00 €
„KTU SA mokymai“ 800,00 €
„Kauno miesto studentų lyga (KMSL)“ 750,00€
„Akademinio pažangumo konkursas“ 300,00€
„Studentų dėstytojų vakaras (SDV)“ 320,00€
„Socialinių reikalų komiteto mokymai“ 380,00€
Studentiškas leidinys „Njuspeipis“ 1400,00€
Iš viso 6920,00€LSS fondas Gauta suma
„GrandSoc“ 300,00€
„GrandŽik“ 463,66€
„Kauno miesto studentų lyga“ 300,00€
„Trikampio mokymai“ 956,96€
„Tai ko nepagooglinsi“ 600,00€
„Žiemos akademija“ 440,00€
Iš viso 3060,62€

TARPTAUTINIAI RYŠIAI

 • Į praktikas išsiųsti 5 žmonės su apmokamų stažuočių programa IAESTE.
 • Dalyvauta BALTECH studentų konferencijoje.
 • Dalyvauta NORDTEK konferencijoje.
 • Išsiųsti 25 žmonės į tarptautinius ERASMUS+ projektus.

BENDRI

 • Mokymai:
  • Žygis aplink Lampėdžius;
  • PanFiSA;
  • VFSA pirmakursių;
  • InDi pirmakursių;
  • „Kaip vertinami projektai“;
  • Organizacijoms apie paraiškų pildymą;
  • KTU SA kartu VDU SA ir ASU SA projektų mokymai.
 • Patvirtinta komiteto pertvarka. Projektų prijungimas prie Organizacinių reikalų komiteto ir tarptautinių ryšių prijungimas prie International students' representatives darbo grupės.
 • KTU Studentiškų organizacijų ataskaitų rinkimas.
 • KTU Studentiškų organizacijų konsultavimas.

KTU SA ĮVAIZDIS

 • Sukurtas KTU SA internetinis puslapis.
 • Studentams aktualios informacijos viešinimas - akademinis ir socialinis turinys - prioritetas.
 • Alkoholio ir kitokios įvaizdį gadinančios komunikacijos draudimas ir kontrolė.
 • FSA konsultavimas stiliaus gairių klausimais.
 • FSA puslapių sutvarkymas - tinkami aprašymai bei informacija, kuri reikalinga susisiekimui su atstovybe.
 • Pagalba KTU administracijai komunikacijos klausimais.
 • „Stiprybė vienybėje“ ženklas ir atributika.
 • Vizualai įvadinės savaitės metu.

KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS

 • Krizės komunikacijos nagrinėjimas.
 • Socialinių tinklų mokymai.
 • KTU SA pozicionavimo nagrinėjimas.
 • Maketavimo mokymai.
 • Bendradarbiavimo pasiūlymų kūrimo mokymai.
 • Nagrinėtos KTU SA komunikacijos problemos.
 • Kuriami tikslai KTU SA komunikacijai.
 • Mokymai apie stiliaus gaires.
 • Pirmakursių mokymai.
 • „Trikampio mokymai“.
 • Nagrinėtos KTU SA tikslinės auditorijos.

KOMITETO TOBULINIMAS

 • Su VU SA RSV koordinatorėm sukurta krizės komunikacijos veiksmų seka.
 • Sukurta struktūra ir reikalavimai komunikacijos planui.
 • Sukurti komiteto nuostatai.

RENGINIŲ STILIUS IR KOMUNIKACIJA

 • Padovanokime šypseną 2017 ir 2018
 • Kauno miesto studentų lyga 2017 viešinimo pabaigimas ir 2018 pradžia.
 • Alex Monaco paskaita.
 • Pradžios mentorystė.
 • Milžiniško Velykinio kiaušinio ridenimas.
 • KTU SA gimtadieniai 2017-2018.
 • KTU SA ataskaitinė - rinkiminė konferencija 2018.
 • SPK mokymai.
 • Susidraugaukime'17.
 • Alumni sąskrydis 2017.
 • Pirmininkų mokymai'17.
 • Rugsėjo 1-osios vakarinė dalis.
 • Tarptautinės studentų dienos proga darytas KTU administracijos keitimasis su studentais.
 • Trikampio mokymai.
 • KTU SA dėkoja 2017.
 • Tai, ko nepagooglinsi.
 • KTU Festivalis F18.
 • Žiemos akademija.

KOMITETO STIPRINIMAS

 • Išgryninta komiteto veikla.
 • Sukurti ir patvirtinti komiteto nuostatai.
 • Prijungta projektų ir tarptautinių ryšių komiteto dalis (įvykdyta komiteto reorganizacija).
 • Sukurta elektroninė komiteto erdvė.
 • Organizuoti „Trikampio mokymai“.
 • Organizuoti mokomieji teminiai komitetai.
 • Konsultuoti FSA ORK koordinatoriai.
 • Vykdyta naujų komiteto narių integracija.

RENGINIŲ KOKYBĖ

 • Patobulintos ir patvirtintos KTU SA renginių organizavimo taisyklės.
 • Sukurtos ir patvirtintos KTU SA bilietų gamybos, įsigijimo ir naudojimo taisyklės.
 • Administruota KTU SA bilietų sistema.
 • Sukurtas ir administruotas naujas, itin detalus renginių tinklelis.
 • Sukurta metodinė medžiaga renginių organizavimui - „KTU SA renginio vedlys“.
 • Kurta nauja KTU SA renginių ataskaitos forma.
 • Vykdytas studentų renginių ir laisvalaikio poreikių tyrimas.
 • Bendradarbiauta su kitais komitetais organizaciniais klausimais.

KITA

 • Organizuota Alex Monaco paskaita studentams ir moksleiviams apie motyvaciją ir tikslų įgyvendinimą.
 • Perimta, administruota ir vykdyta KTU savanorystė, sukurta savanorystės sistema.
 • Organizuota „Kauno miesto studentų lyga“.
 • Organizuota „Rugsėjo 1 KarTU“.
 • Inicijuotas KTU festivalio „F18“ organizavimas.
 • Organizuotas 25-asis KTU SA gimtadienis.

KOMITETO KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS

 • „Trikampio mokymai“.
 • Aivaras Rastenis - „Networking“.
 • Tadas Ringaila - „Darbas Verslo projektuose“.
 • Sales club - „Skambučių įgūdžių gerinimas“.
 • CRM sistemos pakartotiniai mokymai.

FINANSŲ PRIEŽIŪRA

 • Sukurta pajamų ir išlaidų sekimo sistema.
 • Remėjų paieškos darbo grupių organizavimas.

DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 • Patikrinta virš 150 sutarčių.
 • Parengtas „KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO KOMERCINĖS INFORMACIJOS SKLAIDOS STUDENTAMS TVARKOS APRAŠAS“
 • Parašyti komiteto nuostatai.

BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS KOMITETAIS

 • RSV - bendradarbiavimo pasiūlymų kūrimas.
 • Socialiniai reikalai - prizai aktyviausios grupės konkursui.
 • ORK - Lietuvos Jaunimo Dienų koordinavimas.

KITOS VEIKLOS

 • Dalyvauta savivaldybės „Kauno aukštųjų mokyklų tinklo urbanistinio vystymo tinklo galimybių dirbtuvėse“
 • Savanorių koordinavimas ir įmonių paieška per priėmimus į universitetą.
 • Prisidėjimas prie įvadinės savaitės.

KTU SA ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS

 • Sukurtas ir pristatytas pirmakursių integracijos vedlys.
 • Pravesti 10 mokymų įvairiomis temomis.
 • Suorganizuoti KTU SA pirmakursių mokymai.
 • Įgyvendinta KTU SA mentorystės programa 2, 3 ir 4 kurso atstovybininkams.
 • Suorganizuotos dvi KTU SA centrinio biuro praktikos.
 • Suorganizuoti KTU SA pirmininkų mokymai.
 • Sukurta ir tęsiama pildyti komandinio darbo simuliacijų duombazė.
 • Sudarytas charakterio testas kaip priemonė KTU SA pirmakursiams integruoti.
 • Suorganizuoti 3 mokymai komiteto metu, skirti komiteto minkštųjų įgūdžių ugdymui.
 • Vykdyti reguliarūs susitikimai su FSA komiteto koordinatoriais aptariant ir deliojant jų pusmečio tikslus.

KITŲ ORGANIZACIJŲ STIPRINIMAS

 • Pravesti 4 mokymai įvairiomis temomis.
 • Suorganizuotas GrandŽIK'17, kuriame susirinko 12 Lietuvos savivaldų.

KTU SA VIENINGUMO KŪRIMAS

 • Suorganizuotas „Susidraugaukime'17“.
 • Suorganizuotas „Komitetų komitetas“.
 • Suoganizuotas ALUMNI sąskrydis.
 • Suorganizuotas vienas neformalus susitikimas su komiteto nariais.

NAUJOS INICIATYVOS

 • Sukurti ir parlamento metu patvirtinti KTU SA Alumni nuostatai.
 • Inicijuotas visų KTU SA komitetų nuostatų kūrimas.
 • Sukurti Žmogiškųjų išteklių valdymo komiteto nuostatai.
 • Visų komitetų nuostatai patvirtinti parlamento metu.
 • Sukurti Aktyvaus KTU SA nario nuostatai ir patvirtinti parlamento metu.
 • KTU SA pirmakursių mokymų metu rodytas buvusių KTU SA prezidentų prisistatomasis - istorinis filmukas.
 • Sukurtas komiteto simbolis - vėliava.

SISTEMINGA DOKUMENTACIJA

 • KTU SA dokumentų formų atnaujinimas pagal dokumentų rengimo taisykles.
 • Dokumentų ruošimas, registravimas ir archyvavimas:
  • Parengta KTU SA metinė paramos lėšų panaudojimo finansinė ataskaita;
  • Paruošti konferencijų dokumentai;
  • Įvestas elektroninis sutarčių archyvas;
  • Kitų dokumentų korektūra.
 • KTU SA registro tvarkymas VĮ Registrų centre - KTU SA Prezidento, Parlamento narių, Įstatų įregistravimas.
 • Posėdžių, susirinkimų, konferencijų protokolavimas.

KOMITETAS

 • Mokymai FSA administratorėms.
 • Bendri komiteto susirinkimai.
 • Individualūs susitikimai su FSA administratorėmis.
 • Administracinių reikalų komiteto veiklos nuostatai.

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS (LSP)

 • Nuolatinis LSP reikalų koordinavimas.
 • Studentų konsultavimas ir pagalba LSP klausimais, el. paštu ir telefonu:
  • Daugiau nei 150 atsakytų el. laiškų.
 • D.U.K. LSP atmintinė LSP.lt Facebook paskyroje.

KITA

 • KTU SA inventorius.
  • Materialaus ilgalaikio turto administravimas turto apskaitos sistemoje;
  • Metinės inventorizacijos vykdymas;
  • Turto nurašymo aktų rengimas.
 • Prezidiumo veiklų kalendoriaus priežiūra ir atnaujinimas.
 • CSA Administracinių reikalų praktika (rudenį ir pavasarį).
 • Susitikimai su universiteto administracija, FSA bei kitomis savivaldomis.
 • KTU SA puslapio vertimas į anglų kalbą.

RENOVACIJOS DARBAI

 • SLC renovacijos darbai - ištiesta nauja kiliminė danga, surinkti ir pastatyti nauji baldai. Atnaujinta dalis inventoriaus, iškraustytas Freshspot ir atnaujinta pirmoji salė, padaryta foto ir reklamų sienos, vykdomas įvaizdžio kūrimas.

VIEŠINIMAS IR RENGINIAI

 • Įvadinės savaitės piknikas. Pasiektas daug didesnis žmonių kiekis nei ankščiau (pasiekiamumas FB ~10000, atsakė ~215, išdalinta 400 skrajučių).
 • 8 SLC gimtadienis (pasiekiamumas ~12000 žmonių, susidomėjimas ~300 žmonių, išplatinta 100 skrajučių, surengti 7 turnyrai kurie sulaukė ~90 dalyvių).
 • Renginiai kartu su ilgalaikiais rėmėjais: žaidimų vakarai kartu su Hobbyshop ir World of Games, YuGiOh turnyras su World of Games.
 • Helovino renginys: Spooky night'17 (pasiekiamumas FB ~5700 žmonių, susidomėjimas ~700 žmonių).

RĖMĖJAI

 • Rasti keli ilglaikiai rėmėjai, organizuojami renginiai kartu su jais.

NAUJI VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 • SLC rezervevimo ir vidaus taisyklės.
 • Kuriami SLC nuostatai.
 • Dvi SLC lankytojų apklausos.